การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันโดยส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคาร (Building Systems) ของ Mitsubishi Electric
(มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) จะเป็นการแบ่งปันและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าของบริษัท Mitsubishi Electric
Building Techno-Service Co., Ltd. ร่วมกัน โดยขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นจะมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้งานร่วมกัน

ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย (ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านการเช่าซื้อและการเช่าทรัพย์) การติดตั้ง และบริการอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ของเรา (สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือ และอุปกรณ์) รวมถึงประวัติการซ่อมบำรุง (รายละเอียดการซ่อมบำรุง ผลลัพธ์ เหตุผลที่มีการทำงานผิดปกติ)

บริษัทที่ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

Mitsubishi Electric Corporation (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังต่อไปนี้ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเกี่ยวกับระบบอาคาร ตลอดจนเพื่อให้บริการที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

 1. 1) การผลิต การขาย การซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การดัดแปลงแก้ไข การติดตั้ง หรือการออกแบบอุปกรณ์ลิฟต์ ตู้เย็นและ
  เครื่องปรับอากาศ ระบบท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันขโมย และอุปกรณ์ระบบอาคารอื่นๆ ตลอดจนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในสำนักงาน
 2. 2) การผลิต การขาย การซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การดัดแปลงแก้ไข การติดตั้ง หรือการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟส่องสว่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ที่
  เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานและบ้านเรือน ระบบวงจรรวม (IC) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป
 3. 3) การผลิตอุปกรณ์ลิฟต์ ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์โทรคมนาคม ตลอดจนเครื่องมือติดตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. 4) การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลอุปกรณ์และเครื่องมือระบบอาคาร
 5. 5) การบริหาร การให้คำปรึกษาและการจัดการระบบอาคารแบบครอบคลุม จะรวมถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์ การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 6. 6) การก่อสร้างและการออกแบบโครงสร้าง
 7. 7) โทรคมนาคมและการประมวลผลสารสนเทศ
 8. 8) อสังหาริมทรัพย์
 9. 9) การผลิต การขาย และวิศวกรรมของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการข้างต้น
 10. 10) งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการข้างต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Mitsubishi Electric Corporation (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยวาจา (โทรศัพท์ การให้คำปรึกษา ฯลฯ) แบบฟอร์มออนไลน์ สัญญา แบบสำรวจ และเอกสารลายลักษณ์อักษรอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลบันทึกที่สร้างขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบแม่เหล็ก)