นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Mitsubishi Electric Corporation (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Mitsubishi Electric") อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของบริษัทในบางครั้งระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ข้อมูลต่อไปนี้คือภาพรวม
เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล:

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2005
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2011
Personal Information Protection Office
Mitsubishi Electric Corporation
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

1. วิธีการพื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

Mitsubishi Electric ได้กำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำระบบบริหารจัดการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Mitsubishi Electric Corporation Personal Information Protection Management System) ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาระบบของเรา พร้อมการสื่อสารนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังบุคลากรทุกคนของบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการของบริษัท พนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานโครงการระยะสั้น และพนักงานชั่วคราว) ตลอดจนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1) Mitsubishi Electric จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้น
 2. 2) เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรง เราจะระบุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานข้อมูล
  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลติดต่อ และขอการยินยอมจากคุณ เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการอื่น เราจะประกาศ
  วัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดในการติดต่อ
 3. 3) คุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Mitsubishi Electric หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีบางบริการที่เราไม่สามารถมอบให้แก่คุณได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. 4) เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Mitsubishi Electric จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางบริการที่เรามีให้ (ซึ่งรวมถึงการตอบกลับข้อสอบถามของคุณ) แก่คุณได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 1. 1) Mitsubishi Electric จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาและธุรกรรมที่ตกลงไว้ระหว่างคุณและบริษัทฯ
 2. 2) Mitsubishi Electric อาจได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณี
  ดังกล่าว เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับคำสั่งจากบริษัทลูกค้า และจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้จนกว่าจะส่งคืนข้อมูลนั้นกลับไปยังบริษัทลูกค้าหรือลบออกจากระบบของเรา
 3. 3) บางครั้งเราอาจได้รับรายชื่อหรือรายนามผ่านการจัดหาเชิงธุรกิจหรือทำเนียบนาม
 4. 4) Mitsubishi Electric จะไม่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้
  แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมจากคุณ
  ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่:
  • ปรัชญา ความเชื่อ หรือศาสนาของบุคคล
  • เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความพิการทางร่างกาย/จิตใจ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางสังคม
  • สิทธิของแรงงานในการจัดระเบียบ การร่วมเจรจาต่อรอง หรือกิจกรรมที่กระทำร่วมกัน
  • การเข้าร่วมในการประท้วง การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิ์ทางการเมืองอื่นๆ
  • การรับการรักษาทางการแพทย์หรือพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 1. 1) Mitsubishi Electric จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาและธุรกรรมที่ตกลงไว้ระหว่างคุณและบริษัทฯ
 2. 2) Mitsubishi Electric จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่เกี่ยวเนื่องของเรา
 3. 3) บางครั้ง Mitsubishi Electric อาจได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าให้ประมวลผลข้อมูลหรือดำเนินกิจกรรมลักษณะอื่นๆ ในนามของบริษัทลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยเป็นผลมาจากกิจกรรมข้างต้น จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว Mitsubishi Electric และบริษัทลูกค้าจะมีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงในการรักษาความลับ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อของบริษัทลูกค้าหรือรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ
 4. 4) Mitsubishi Electric จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลนั้น (โดยไม่มีการระบุเป็นรายบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการนาวิเกตของผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา
 5. 5) การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่เราใช้รายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. 6) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านโปรแกรมการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ระยะยาว เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการตรวจสอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น ตลอดจนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

5. เราจะเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเมื่อใด

ตามกฎระเบียบนั้น Mitsubishi Electric จะต้องไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 1. 1) เมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณ
 2. 2) เมื่อเราว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมได้ เพื่อให้บริการที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา
 3. 3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับมาโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบรวมกิจการหรือการถ่ายโอนอื่นๆ ทางธุรกิจ
 4. 4) เมื่อมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นร่วมกับบุคคลที่ระบุไว้ (โปรดดูที่ข้อ 7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน)
 5. 5) เมื่อเราได้รับคำสั่งตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 6. 6) เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และการได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 7. 7) เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณสุขหรือส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และการได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 8. 8) เมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น หรือองค์กรที่ภาครัฐมอบหมายให้ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด แต่การได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณอาจเป็นการขัดขวางการดำเนินกิจการดังกล่าว
 9. 9) เพื่อยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมจากลูกค้า:
  ในบางครั้ง Mitsubishi Electric อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าแก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือของ Mitsubishi Electric และผู้จัดจำหน่าย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้แก่บุคคลที่สาม ตลอดจนวิธีการให้ข้อมูล และวิธีขอให้ยุติการให้ข้อมูลดังกล่าว

6. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

Mitsubishi Electric จะใช้การป้องกันในเชิงบริหารจัดการ ทางเทคนิค ส่วนบุคคล และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. 1) Mitsubishi Electric จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น และดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การดัดแปลงแก้ไข หรือ
  การรั่วไหลของข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายได้โดยสมบูรณ์
 2. 2) พนักงานของ Mitsubishi Electric จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
 3. 3) ในกรณีที่ Mitsubishi Electric ว่าจ้างบริษัทต่างๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังจะใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา:
  • การเข้ารหัส
   เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย
  • คุกกี้
   เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric ใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณในครั้งถัดไปที่คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และอำนวยความสะดวกมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณมีการโต้ตอบกับเราเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการได้รับคุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า บริการบางอย่างอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณ หากปิดใช้งานคุกกี้
  • เว็บบีคอน (Web beacons)
   เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric จะใช้เว็บบีคอนในบางกรณี เว็บบีคอน คือเทคโนโลยีที่ใช้กันโดยทั่วไปโดย
   ทำงานร่วมกับคุกกี้ การใช้งานเว็บบีคอนทำให้เราสามารถรับทราบจำนวนครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากคอมพิวเตอร์ของคุณและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยตัวคุณ โดยส่วนใหญ่เราจะใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนที่เรามี เราไม่ได้ใช้เว็บบีคอนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ แต่การปฏิเสธการรับคุกกี้ จะทำให้คุณสามารถปฏิเสธเว็บบีคอนด้วย
  • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
   เว็บไซต์ Mitsubishi Electric อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่นใด นอกเหนือจากของเราเอง

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

Mitsubishi Electric อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าร่วมกับบริษัทในเครือฯ
ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตที่เรามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

8. คำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1) คุณสามารถขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีในครอบครองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลของคำขอนั้นและขอให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ตามความจำเป็น
 2. 2) คุณสามารถส่งคำถามหรือแจ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบได้
 3. 3) Mitsubishi Electric จะตอบกลับคำขอดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล เราได้จัดตั้งหน่วยงาน
  ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection Office) เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นการเฉพาะ

โปรดทราบว่า คำขอที่ดำเนินการทางโทรศัพท์อาจมีการบันทึกการสนทนา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อคำขอของคุณ

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ:
Personal Information Protection Office
Mitsubishi Electric Corporation
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
โทรศัพท์: +81-3-3218-2210
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
(open new window)หากมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา (ภาษาอังกฤษ)

9. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Mitsubishi Electric จะใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เรามีข้อกำหนดให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่และ
ผู้ปกครองเท่านั้น