Mitsubishi Electric Global

ความยั่งยืน

CSR

หัวใจหลักในการจัดการของบริษัทของเรามุ่งเน้นความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะองค์กรที่ดีของสังคม

CSR ที่ Mitsubishi Electric

ไอคอน: จุดมุ่งหมาย 17 ข้อเพื่อปฏิรูปโลกของเรา

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของโลก Mitsubishi Electric Group ยังคงสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการ ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับ SDG ไปทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังผสานแนวคิดเรื่อง SDG เข้ากับกลยุทธ์การจัดการอีกด้วย

สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำและเน้นการ รีไซเคิล ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความครอบคลุมของเรา มาใช้ พร้อมๆ กับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากพนักงานของเรา

วิสัยทัศน์การจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต/ใช้ผลิตภัณฑ์

30 %

รายงาน

รายงานประจำปีของเราแสดงให้เห็นโครงการริเริ่มและความสำเร็จของ Mitsubishi Electric Group จากที่เราช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืน