Mitsubishi Electric Global

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เรา ในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ค่านิยมของเรา

ความไว้วางใจ

เราสร้างความสัมพันธ์จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และพนักงานที่ทำงานร่วมกัน

คุณภาพ

เรารับรองความพึงพอใจของสังคมและลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดีที่สุด

เทคโนโลยี

เราให้คุณค่าใหม่ๆ แก่สังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถในสถานที่ทำงานจริง

จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงบรรทัดฐานของสังคม

ความเป็นมนุษย์

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมความหลากหลาย และเคารพบุคลิกภาพกับสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อกับธรรมชาติ

สังคม

เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นในฐานะองค์กรที่เป็นประชาชน

ความมุ่งมั่น

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

“Changes for the Better” (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สะท้อนถึงเป้าหมายและทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group ในการ "แสวงหาสิ่งทีดีกว่า" ระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต พวกเราทุกคนในกลุ่มมีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นที่จะมุ่งเป้าอย่างต่อเนื่องที่จะเปลี่ยนแปลง เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้าง “พรุ่งนี้ที่ดีกว่า”