Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

ความยั่งยืน

Mitsubishi Electric Thai Foundation
(มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย)

พนักงานจิตอาสา: ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 400 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน” จำนวน 30 ไร่ พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชน และมีกำลังใจในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นมรดกของประเทศอย่างมีแบบแผน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และชุมชนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better”

กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom)

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิศวกรจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย จัด “กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา จำนวน 120 คน ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ การทดลองถ่ายเทความร้อน สร้างหอคอยไข่ วงจรไฟฟ้ามหาสนุก ปั่นสร้างพลัง และรอกผ่อนแรง โดยทุกกิจกรรมเน้นให้เด็กๆได้ทดลองทำจริง ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีแนวความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญกิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บางนาคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมบางนาไพรด์ กรุงเทพฯ

ทุนการศึกษา

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย ตลอดจนเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 25 ปีของกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 420 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,222,000 บาท โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด "MKY"

ปั่น Slow Life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้าม...พลาด

ปี 2018 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรม "ปั่น Slow Life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองต้องห้าม...พลาด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเนชั่น ทีวี จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน 5 ภูมิภาค 6 จังหวัด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้จัดเตรียมกิจกรรม CSR เพื่อให้นักปั่นทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

การบริจาคโลหิต

บริจาคเลือดให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดแห่ง โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด “MELFT”

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตแมนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2017) โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Factory Automation) สนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯมูลค่าทีมละ 1,000 บาท สนับสนุนเงินสำหรับสร้างเครื่องจักร จำนวนทีมละ 30,000 บาท และสนับสนุนเงินให้กับผู้ชนะการแข่งขันผ่านทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายยูทาคะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ส่งมอบอาคารโรงอาหารให้กับ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ต.ป่าชัน อ.พลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 420,000 บาท

บริจาคโลหิต

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานภายในบริษัท ซึ่งทางบริษัทจัดกิจกรรมนี้ปีละ 4 ครั้ง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด "MET"

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(One Lift You Need, One Seed We Plant)

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กล่าวคือ ในทุกการขายลิฟต์ 1 ตัว เท่ากับการปลูกต้นไม้คืนสู่ชุมชนอย่างน้อย 1 ต้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่การร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนการบำรุงรักษาต่อเนื่องในเขตพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเขตพื้นที่เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี รวมกว่า 100 ไร่ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการ บริษัทฯ ทำการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 20,000 ต้น

โครงการมิตซูบิชิสอนน้องใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน
(Mitsubishi Care for Kids)

จุดประสงค์ในการริเริ่มโครงการคือเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเล็กที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจค่อนข้างน้อย โดยการใช้สื่อประกอบแบบ Edutainment เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจไปพร้อมกับมอบความสนุกสนาน ใช้วิธีการเดินสายไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย เนื่องจากลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในอาคารพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆเป็นต้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 70 โรงเรียน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนในชนบทมีความพร้อมในสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป ตัวอย่างกิจกรรม อาทิเช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนฟากทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการติดตั้งอาคารน้ำดื่มและอ่างล้างมืออนามัยที่โรงเรียนดงสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภูและโครงการสร้างโรงอาหาร และลานเอนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ทุนการศึกษา (MET Scholarship)

โครงการมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในอาชีพ เมื่อจบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เราพร้อมรองรับอาชีพและสนับสนุนการทำงานร่วมกับบริษัทฯต่อไปในอนาคต

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

โครงการ SCI รวมพลังอาสาปีที่ 8 ร่วมสืบสานงานของพ่อ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จากบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆกว่า 700 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น ณ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำกิจกรรมอาสา อาทิ สร้างฝายเติมอากาศ, สร้างตาข่ายป้องกันขยะ, เก็บขยะบริเวณป่าชายเลน, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8,839 ตัว และมอบเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่ชุมชนบ้านแหลมฉบังอีกด้วย

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) "KYE"

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ “ทำความสะอาดคลอง“

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณรอบ KYE: จากการผสานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่แขวงบางโฉลง บริษัทของเราจึงจัดแคมเปญเพื่อทำความสะอาดคลอง และแคมเปญเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความสะอาดขึ้นในชุมชนบางโฉลงของเรา เช่น การพัฒนาเส้นทางคลองในพื้นที่ การนำผักตบชวาและของเสียออกจากคลอง

การทำความสะอาดป้ายรถเมล์

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของป้ายรถเมล์ที่ชุมชนถนนบางนาตราด: หลังจากที่ KYE ได้มอบป้ายรถเมล์ 7 ป้ายบนพื้นที่ถนนบางนาตราดเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเราได้ร่วมกันทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาป้ายรถเมล์ทั้งหมดในวันทำความสะอาดป้ายรถเมล์ครั้งใหญ่ เพื่อรักษาให้ป้ายรถเมล์สามารถใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ป่าชายเลน

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน: เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ บริษัทได้จัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Life to Nature ขึ้นที่ตำบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารและพนักงานของเรารวมทั้งหมดมากกว่า 200 คนได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางกว่า 2,000 ต้นในพื้นที่ดังกล่าว

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด "MCP"

"TO BE NUMBER ONE"

โครงการต้านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย