Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

ความยั่งยืน

Mitsubishi Electric Thai Foundation

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 และได้ให้การสนับสนุนสังคมไทยด้านการศึกษาผ่านโครงการมอบทุนการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 31 ปีแล้ว เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิฯ ได้ขยายการสนับสนุนไปสู่กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับพนักงานทุกบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการโดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการกิจการเพื่อสาธารณกุศล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยที่เราได้เป็นส่วนหนึ่ง

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 ร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และป่าชุมชน จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ณ ป่าชุมชนบ้านหว้าเอน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric 11 บริษัทในประเทศไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีอาสาสมัครจากพนักงานของทุกบริษัทในกลุ่มและชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 250 คน ที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปลูกต้นไม้และสร้างรั้วสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก และให้พนักงานได้มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนเพื่อทำให้ป่าชุมชนได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในพันธกิจขององค์กร “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” เพื่อมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ

โครงการจัดการน้ำชุมชน ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงให้ความสำคัญและริเริ่มบูรณาการข้อมูลน้ำซึ่งต้องใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีหลายส่วน การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความยั่งยืนด้วยตนเอง เช่นเดียวกันการให้การสนับสนุนของมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ต่อการจัดการน้ำของชุมชนเป็นประโยชน์ต่อการสำรองน้ำของชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรและการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม โดยโครงการมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ การใช้และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ชุมชนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จในฐานะชุมชนต้นแบบเพื่อสนับสนุนและสร้างศักยภาพให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์*เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำหรับการสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒนในพระบรมราชูปถัมภ์ในโครงการจัดการน้ำชุมชน ณ บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
*มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ ที่ดิน และทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ

สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนรุ่นต่อไป

โครงการมอบทุนการศึกษาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ด้อยโอกาส ได้มอบทุนการศึกษาให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2555 ได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในมุมมองระยะยาว เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการศึกษาไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แนวคิดพื้นฐานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นเวลา 31 ปีแล้ว และนักศึกษาทุนมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองที่แสนสนุก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีหลักของ Mitsubishi Electric เพื่อสร้างความรักในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต โดยจัดที่บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด (AMEC) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมนี้จะหมุนเวียนไปแต่ละบริษัทเพื่อเป็นผู้จัดกิจกรรม และแต่ละบริษัทสามารถนำเสนอเทคโนโลยีหลักของตนผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานซึ่งเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญของตนเอง และยังเป็นโอกาสในการสนับสนุนโรงเรียนใกล้เคียงในชุมชนท้องถิ่นของตนอีกด้วย

โครงการประทีปเด็กไทย ร่วมมือกับมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจเพื่อการศึกษาในอนาคต มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ มูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ทั้งหมด 11 บริษัท และเงินบริจาคสมทบทุนจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กในทุกปี และหวังที่จะเห็นรอยยิ้มของเด็กทุกคนพร้อมไปกับการเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมไทย

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและชุมชนของโรงเรียนในฐานะศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยนักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการผ่านการจำลองแบบอย่างธุรกิจทางการเกษตรจากผู้ผลิต การตลาด การบัญชี เป็นต้น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่นักเรียนและบุคลากรไม่เน้นทักษะด้านตัวเลขและการอ่านออกเขียนได้ แต่เน้นทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งนักเรียนและชุมชนสามารถใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ เพื่อประกอบอาชีพอิสระและสามารถหาเลี้ยงชีพในชุมชนของตนเองได้

Mitsubishi Electric Group ในประเทศไทย กับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ได้เห็นความสำคัญของสถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่สังคม เพื่อที่จะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและคุณครู โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท ให้เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยที่ดี ไม่มีเด็กเกิดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตโดยการทำ CPR รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้นำชุมชนในตำบลมาบโป่ง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อคนในชุมชนและบริจาคชุดสาธิตการปลูกผักฯ ให้กับชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง จังหวัดชลบุรี มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงได้ด้วยตนเอง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนสุเหร่าลำแขก 2.โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ 3.โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 4.โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า 6.โรงเรียนวัดแสนเกษม 7.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านสุภาวัลย์-เทพารักษ์ 8.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา 9.ชุมชนสยามพัฒนา 10.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา รวมเงินบริจาค 10,000 บาท ซึ่งทั้ง 10 แห่ง จะนำเงินบริจาคไปใช้ในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล และจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการศึกษาจัดการแข่งขัน VEC 2023 ทั้งสาขา PLC และเมคคาทรอนิกส์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการขาดกำลังคนในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ จากนั้นจึงได้มอบผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมและผลิตภัณฑ์ FA ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับอาชีวศึกษาในครั้งนี้ และยังมีแผนจัดการแข่งขันระดับประเทศในปี 2567 อีกด้วย

2. “EEC Automation Park ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริหารโดยมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และระบบอัตโนมัติ” โดย EEC Automation Park เป็นศูนย์พัฒนามนุษย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ที่ EEC Automation Park เราเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีการดำเนินงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดเวลารอคอยของโรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายของเราคือการเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่อุตสาหกรรมผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 การให้ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 การจับคู่เทคโนโลยีอุปสงค์-อุปทาน และการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยที่ตั้งของเราในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เราสามารถสร้างอนาคตและกำลังคนรุ่นต่อไป ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) นำโดย คุณคาโอริ ทาคาฮาชิ (กรรมการผู้จัดการ) และพนักงาน ร่วมด้วยคณะอาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) ได้ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด เป็นโครงการซึ่งได้คัดเลือกจากโรงเรียนบ้านเกิดของพนักงาน MET เพื่อสร้างอาคารสำหรับสถานศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ชนบท โดยปีนี้เป็นโครงการของ คุณณัฐวุฒิ เพชราชัย จากแผนกความปลอดภัยและคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนบ้านเกิด คือโรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ อาคารใหม่ได้รับการออกแบบโดยนักศึกษาจาก INDA และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก MET นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่า และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับภิกษุสงฆ์ รวมทั้งบริจาคปัจจัยและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนสนับสนุนต้นไม้เพื่อปลูกในโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant” เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และเผยแพร่ค่านิยมดี ๆ สู่สังคมสืบต่อไป

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด นำโดยผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้มงคล ร่วมเปิดเรือนเพาะชำ และปลูกต้นกล้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งความหลากหลายทางธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้กับพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ และการเพาะต้นกล้า รวมทั้งการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในช่วงพักกลางวันจะมีการออกบูธกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การคัดแยกประเภทขยะ เป็นต้น

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “The Giver Project” ส่งมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการจำนวน 100 คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และผลิตภัณฑ์พัดลม Mitsubishi Electric จำนวน 20 ตัว มูลค่ารวม 335,000 บาท ให้กับผู้พิการที่ด้อยโอกาส ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก นำโดย นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมไทย

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

เปิดตัวโครงการ "Fix It Air Con" Training Center ด้วยนโยบาย Greener Solution Provider ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมและสนับสนุนชุมชนในเรื่อง CSR อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงได้มีงานเปิดโครงการ "Fix It Air Con" Training Center โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (Entech)
บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเพิ่มสมรรถนะในวิชาเครื่องปรับอากาศให้กับทางวิทยาลัย เพื่อเพิ่มระดับความรู้และทักษะการซ่อมบำรุง บริการ และดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการการเป็นช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีความร่วมมือ MOU ทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 สถาบัน รับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกงานกว่า 4,500 คน ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตลอดถนนเทพรัตน จำนวน 9 จุด โดยป้ายรถประจำทางทุกป้ายจะมีชื่อ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ติดตั้งโดยให้ประชาชนได้ใช้บริการ นำโดยทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการทำความสะอาดพื้น เก็บขยะรอบๆ และทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงบริเวณที่พักผู้โดยสารรถโดยสารให้สะอาดและใช้งานได้สำหรับผู้มาใช้บริการป้ายรถประจำทาง และผู้ที่สัญจรไปมา