ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mitsubishi Electric จัดประเภทข่าวประชาสัมพันธ์เป็นระดับทั่วโลกหรือระดับภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข่าวแต่ละชิ้น