ข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อมูล วัสดุ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “วัสดุ”) ที่มีอยู่และประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้ (”ไซต์”) ได้รับการจัดสรร
โดย Mitsubishi Electric Corporation เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และเพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้าและผู้จำหน่ายของบริษัทเพื่อช่วยในการติดต่อธุรกิจกับ Mitsubishi Electric Corporation
วัสดุนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนดการ
ใช้งาน") Mitsubishi Electric Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และยังอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ที่อธิบายไว้บนไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเข้าถึง ใช้งาน หรือดาวน์โหลดวัสดุใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้ จะถือว่าคุณ (บุคคลที่กระทำการในนามของตัวคุณเองหรือองค์กรธุรกิจ) ยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อผูกพันตาม
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์วัสดุใดๆ และเลิกใช้งานไซต์นี้รวมทั้งวัสดุต่างๆ ทันที

ผู้มีอำนาจ

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการใช้งานวัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นจากคุณทั้งโดยทางตรงหรือโดยอ้อม

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า

คุณรับรู้และยอมรับว่าวัสดุที่มีในเว็บไซต์นี้จะได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ชื่อโดเมน, เครื่องหมายบริการ,
สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ คุณตกลงที่จะไม่ขาย, ให้อนุญาต, ให้เช่า,
ปรับเปลี่ยน, แจกจ่าย, คัดลอก, ทำซ้ำ, ส่ง, แสดงในที่สาธารณะ, ดำเนินการในที่สาธารณะ, เผยแพร่, ดัดแปลง, แก้ไข หรือสร้าง
งานที่ดัดแปลงจากวัสดุดังกล่าว ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Mitsubishi Electric Corporation สงวนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ทั้งหมด "MITSUBISHI" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และไม่อนุญาตให้ใช้และไม่มีการให้สิทธิ์ใช้งานใดๆ ในเครื่องหมายการค้าจากการที่คุณใช้ไซต์นี้

การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและข้อจำกัด

ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการโพสต์ซ้ำ การเผยแพร่ซ้ำ หรือการส่งซ้ำ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งใน
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่มีความยินยอมโดยนัยสำหรับการโพสต์ซ้ำ การเผยแพร่ซ้ำ หรือการส่งซ้ำของวัสดุ ห้ามประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุจากไซต์นี้ไปยังเว็บเพจใดๆ, Gopher หรือไซต์ FTP, ระบบบอร์ดกระดานข่าว หรือฐานข้อมูลถาวรระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือประกาศซ้ำหรือทำให้พร้อมใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียม ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Mitsubishi Electric Corporation

สิทธิ์ในการใช้งานบริการนี้เป็นใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งฉบับของวัสดุลงบนคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคุณในการสั่งซื้อและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กล่าวถึงในไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องรักษาประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดไว้เหมือนเดิมทุกประการ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำเอกสารสำเนาของวัสดุดังกล่าวได้หนึ่งฉบับ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือเว้นแต่คุณได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเฉพาะเจาะจงจาก Mitsubishi Electric Corporation ไม่อนุญาตให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้: (ก) แก้ไขเนื้อหาหรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใดๆ ก็ตาม (ข) กำหนด ถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ใช้งานต่อโดยใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณได้รับจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ค) นำเสนอวัสดุสำหรับการขายหรือให้เช่า (ง) ดีคอมไพล์ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในวัสดุ (จ) ลบลิขสิทธิ์ ประกาศเรื่องเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออกจากวัสดุ (ฉ) ดำเนินการใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทในเครือ หรือ (ช) คัดลอก แสดงผล ถ่ายโอน ให้ใบอนุญาต ทำซ้ำ เผยแพร่ ดาวน์โหลด อัปโหลด ประกาศ ส่งต่อ แจกจ่าย หรือจำหน่าย ทั้งหมดหรือบางส่วนของวัสดุ หรือใช้วัสดุในการสร้างงานที่ดัดแปลงขึ้น ไม่มีการให้สิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอนุญาตให้กับคุณ ยกเว้นแต่ที่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ลิงก์

Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไป
ยังไซต์อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูล แต่ไม่ได้สามารถควบคุมไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ คุณรับรู้และยอมรับว่า Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้น Mitsubishi Electric Corporation ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีหรือหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และจะไม่
รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรืออ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ที่มีให้ในหรือผ่านทางไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

โปรดเข้าใจว่าไซต์ของ Mitsubishi Mitsubishi Electric Corporation อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมและไม่ได้รับการดูแลโดย Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

สำหรับบุคคลที่สามที่สนใจจะเชื่อมโยงกับไซต์ของ Mitsubishi Electric Corporation โปรดดูกฎต่อไปนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก Mitsubishi Electric Corporation หากจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่นำไปใช้กับรายการด้านล่างจะไม่ได้รับการยอมรับ:
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดระเบียบและทำลายขวัญกำลังใจของสาธารณะชนและมีเนื้อหาหรือความคิดเห็นในเชิงลามกอนาจาร/ หมิ่นศาสนา
  • เว็บไซต์ที่ใส่ร้ายป้ายสี ให้ร้ายผู้อื่น หรือข่มขู่ Mitsubishi Electric Corp. (บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค) หรือบุคคลที่สาม และมีเนื้อหาที่จะทำให้สูญเสียความไว้วางใจในบริษัท
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินอื่นๆ และมีเนื้อหาที่นำไปสู่ความเสียหายและความรับผิด
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ Mitsubishi Electric ปรากฏขึ้นในหน้าต่างที่แยกต่างหากแทนภายในกรอบของเว็บไซต์
  ของคุณ
 3. ระบุข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าลิงก์ดังกล่าวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ Mitsubishi Electric
  • * สำหรับการใช้ลิงก์แบบข้อความ 'เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric' 'Mitsubishi Electric' หรือ 'Mitsubishi Electric Corporation'

การอนุญาตให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Mitsubishi Electric ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในเนื้อหาบนเว็บไซต์ ดังนั้น Mitsubishi Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุมาจากการเชื่อมโยงURL หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ Mitsubishi Electric อาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีการร้องขอจาก Mitsubishi Electric ให้ยกเลิกการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ การเชื่อมโยงต้องสิ้นสุดลงในทันที

ความเป็นเจ้าของและการปรับเปลี่ยนวัสดุ

คุณรับทราบว่ากรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มากับวัสดุและสำเนาใดๆ ของวัสดุจะเป็นกรรมสิทธิ์และยังคงเป็นของ Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น วัสดุอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตเป็นระยะได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เอกสารวัสดุ ข้อมูลด้านเทคนิค หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุในไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อเราเมื่อพิจารณาถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในวัสดุสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ เช่น อุปกรณ์หรือระบบสำหรับการใช้งานด้านการขนส่ง ยานพาหนะ การแพทย์ อวกาศนิวเคลียร์ หรือการใช้งานใต้ทะเล

ความพร้อมให้บริการทั่วโลก

Mitsubishi Electric Corporation อาจเผยแพร่ข้อมูลบนไซต์ที่อาจมีการอ้างอิงไปยังผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของ Mitsubishi Electric Corporation ที่ไม่ได้ประกาศหรือมีให้ใช้งานในประเทศของคุณ การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกถึงหรือระบุว่า Mitsubishi Electric Corporation ตั้งใจที่จะประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการดังกล่าวในประเทศของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Mitsubishi Electric Corporation ที่ดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และการบริการที่อาจมีให้บริการในพื้นที่ของคุณ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อยกเว้น

 1. ก . การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน Mitsubishi Electric Corporation บริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ จะไม่รับรองความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ตามที่อธิบายไว้ในวัสดุ ไม่ว่าโดยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม วัสดุนี้ได้รับการจัดสรรให้ "ตามสภาพ" ประกอบด้วยข้อบกพร่อง โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เจาะจง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล
  จะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
 2. ข. การจำกัดความรับผิด ข้อมูลต่างๆ ในไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ Mitsubishi Electric Corporation จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ คำชี้แจง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านทางไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการใช้งานคำแนะนำ คำชี้แจง หรือข้อมูลอื่นๆ จะต้องเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว Mitsubishi Electric Corporation บริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความรับผิดหรือความสูญเสียที่เกิดจากการที่คุณใช้วัสดุนี้ หรือการเรียกร้องการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดความลับทางการค้าที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้วัสดุนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯจะไม่รับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายโดยตรงความเสียหายทางอ้อม
  ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการลงโทษ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เป็นผลมาจากความเสียหายจากการสูญเสียการใช้งาน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียหรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทดแทน บริการหรือเทคโนโลยี หรือสำหรับเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ
  การใช้หรือการไม่สามารถใช้งานวัสดุ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสัญญา การละเลยหรือการกระทำอื่นโดย
  การละเมิด แม้ว่า Mitsubishi Electric Corporation หรือหนึ่งในบริษัทสาขาและบริษัทในเครือจะรับทราบอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ถึงความเสียหายที่จะเกิดแล้วก็ตาม บางประเทศ/บางเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายบางอย่าง เช่น ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา ดังนั้นการจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

วัสดุนี้อาจมีข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามและ/หรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม หากคุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณจะออกจากไซต์นี้และคุณจะกระทำการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง Mitsubishi Electric Corporation ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูลหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันหรือการรับรองเกี่ยวกับและไม่สนับสนุนข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในนั้น ลิงก์ต่างๆ จะไม่ถือว่าสร้างขึ้นโดยการสนับสนุนของ Mitsubishi Electric Corporation หรือเป็นการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น หรือถือว่า Mitsubishi Electric Corporation เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ตราสินค้าและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือรวมอยู่ในวัสดุนี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้ที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลที่คุณให้

Mitsubishi Electric Corporation ไม่ได้ต้องการให้คุณส่งและคุณไม่ควรส่งข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์มาให้ Mitsubishi Electric Corporation ผ่านไซต์ คุณยอมรับว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ Mitsubishi Electric Corporation ผ่านไซต์จะไม่ถือว่าเป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์ เมื่อให้ข้อมูลและ/หรือวัสดุแก่ Mitsubishi Electric Corporation ผ่านไซต์ จะถือว่าคุณอนุญาตให้สิทธิ์แก่ Mitsubishi Electric Corporation แบบไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอน มีผลทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดง ส่งต่อ และเผยแพร่ข้อมูลและวัสดุดังกล่าว คุณตกลงเพิ่มเติมว่า Mitsubishi Electric Corporation สามารถใช้แนวความคิด กรอบความคิด หรือความรู้ที่คุณหรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการในนามของคุณมอบให้แก่ Mitsubishi Electric Corporation ได้ คุณยังรับประกันและรับรองแก่ Mitsubishi Electric Corporation อีกว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้กับ Mitsubishi Electric Corporation จะไม่รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร คุกคาม หรือผิดกฎหมาย หรือมีวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณรับรู้ว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่คุณส่ง และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Mitsubishi Electric Corporation คุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหา ซึ่งรวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นแบบ และลิขสิทธิ์

เขตอำนาจศาลและสถานที่

ไซต์นี้เป็นเจ้าของและบริหารงานโดย Mitsubishi Electric Corporation จากสำนักงานใน Marunouchi กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไซต์นี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของญี่ปุ่น และในกรณีที่ส่งผลกระทบต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรจะถูกควบคุมและตีความตามโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ไซต์นี้จะไม่ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศซึ่งมีการยกเว้นการมีผลบังคับไว้อย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ คุณตกลงว่าหากมีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่ยื่นโดยเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ในไซต์นี้แล้ว การกระทำดังกล่าวจะถูกยื่นต่อศาลแขวงแห่งกรุงโตเกียว เขตโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อใช้ไซต์นี้ จะถือว่าคุณยินยอมโดยเพิกถอนไม่ได้ ต่อเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของวัสดุ

การปรับเปลี่ยน

Mitsubishi Electric Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข การที่คุณใช้ไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Mitsubishi Electric Corporation สามารถยุติ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของไซต์ ความพร้อมใช้งานของไซต์ หรือคุณสมบัติบางประการของไซต์ได้ตลอดเวลา Mitsubishi Electric Corporation ยังอาจกำหนดให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติและบริการ และอาจจำกัดการเข้าถึงไซต์ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่ต้องรับผิดใดๆ

กฎหมายควบคุมการส่งออก

Mitsubishi Electric Corporation ไม่ได้รับรองว่าวัสดุในไซต์นี้จะเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในพื้นที่ที่คุณอยู่ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงวัสดุจากพื้นที่ที่เนื้อหาของวัสดุเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คุณยอมรับว่าเมื่อเข้าถึงไซต์นี้ จะถือว่าคุณดำเนินการด้วยตัวคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่มีให้ในวัสดุนี้จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ การเบี่ยงเบนใดๆ หรือการส่งออกซ้ำที่ขัดแย้งหรือเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องถือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้

ไม่มีการเป็นตัวแทนหรือความเป็นหุ้นส่วน

คุณยอมรับและรับทราบว่าไม่มีการร่วมทุน การเป็นพันธมิตร การว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนเกิดขึ้นระหว่างคุณและ Mitsubishi Electric Corporation และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ อันเป็นผลจากการที่คุณเข้าถึงและใช้วัสดุที่มีอยู่ในไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์หรือมีอำนาจในการผูกมัด Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ และคุณจะไม่รับรองหรืออ้างตัวว่ามีสิทธิ์ดังกล่าว หรือแสดงตัวว่าคุณเป็นตัวแทน นายหน้า หรือพนักงานของ Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Mitsubishi Electric Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือฯ จะไม่รับผิดต่อการแสดงตัว การกระทำ หรือการละเว้นที่คุณทำ

การยุติ

Mitsubishi Electric Corporation อาจยุติการให้สิทธิ์ต่อคุณในการใช้วัสดุได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อคุณ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม สิทธิ์ของคุณในการใช้วัสดุนี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หลังจากการยุติ คุณจะต้องหยุดการใช้งานวัสดุนี้ และทำลายวัสดุทุกรุ่นและทุกสำเนาที่อยู่ในการครอบครองของคุณ

ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์

หากข้อกำหนดใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าการพิจารณาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนั้นและ/หรือข้อกำหนดที่เหลือในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีการบังคับใช้ได้ต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Mitsubishi Electric Corporation โดยเกี่ยวข้องกับไซต์นี้ และใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดในสื่อกลางใดๆ ระหว่างคุณและ Mitsubishi Electric Corporation

เบ็ดเตล็ด

สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการสงวนไว้โดย Mitsubishi Electric Corporation และบริษัทในเครือฯ

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japan
สงวนลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการส่งคำถาม ข้อคิดเห็น หรือความคิดเห็น โปรดติดต่อเรา