ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เราเปลี่ยน

Mitsubishi Electric มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งอนาคต โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
การเติบโตอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยวิธีการในปัจจุบัน หนทางเดียวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนคือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เราร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าได้