ตำแหน่ง

บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์+66 (2) 846 7070
หมายเลขโทรสาร+66 (2) 846 7071
ตำแหน่งกรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
ประธานบริษัทและ CEOนายฮิซาชิ ฮิรากิ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว193,000,000 บาท

ธุรกิจ

ให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงินแก่บริษัทในกลุ่มของ Mitsubishi Electric ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประเทศออสเตรเลีย