นโยบายขั้นพื้นฐาน

การป้องกันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางเสียง รวมถึงยังก่อให้เกิดความตระหนักถึงไลฟ์สไตล์อันมั่งคั่งและการพัฒนาของสังคม

Mitsubishi Electric Group ตระหนักว่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เป็นสิทธิ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทรัพยากรการจัดการที่จำเป็นต่ออนาคตและจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ทางทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด และดำเนินการส่งเสริมทั้งธุรกิจและสังคม โดยการผนวกรวมธุรกิจ งาน R&D และกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าด้วยกัน

โครงสร้างของฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของ Mitsubishi Electric Group รวมถึงฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของประธานบริษัทและฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ R&D และบริษัทในเครือ กิจกรรมของฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฝ่ายจะดำเนินการภายใต้เจ้าหน้าที่บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละที่ตั้ง ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์สำหรับทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการที่สำคัญ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสำนักงานสิทธิบัตร และรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่สถานที่ทำงาน ศูนย์ R&D และฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือให้การสนับสนุนกลยุทธ์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความร่วมมือกัน ฝ่ายเหล่านี้ทำงานเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนากิจกรรมโดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาโครงการริเริ่มที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจการผสานระบบ, R&D และกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก

Mitsubishi Electric Group กำหนดรูปแบบด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับธุรกิจหลักและโครงการ R&D ที่สำคัญ และยังเร่งผลักดันการปรับเข้าสู่โลกาภิวัตน์ของกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยการจดสิทธิบัตรก่อนที่จะเข้าร่วมการพัฒนาธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่คาดว่าจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยจะได้รับมอบหมายให้ประจำที่ไซต์ของ Mitsubishi Electric ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีนเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานธุรกิจ, ศูนย์ R&D และบริษัทในเครือฯ ในแต่ละประเทศ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเครือข่ายสิทธิบัตรทั่วโลกที่มีความมั่นคงผ่านความคิดริเริ่มเหล่านี้

เนื่องจากแสดงความสามารถทางทรัพย์สินทางปัญญาและกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของ Mitsubishi Electric Group บริษัทของเราถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตร (ในปี 2560) โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกในเรื่องสมัครร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) โดยธุรกิจต่างๆ (ในปี 2560) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายสิทธิบัตรแล้ว เรายังมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการออกแบบในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อปกป้องทั้งด้านการทำงานและการออกแบบของเทคโนโลยีของเรา

(Top 5) ผู้สมัคร PCT: ธุรกิจต่างๆ , 2017 (WIPO, PCT Yearly Review)

อันดับ ผู้สมัคร ประเทศ จำนวนสิทธิบัตร
1 Huawei ประเทศจีน 4,024
2 ZTE ประเทศจีน 2,965
3 Intel สหรัฐอเมริกา 2,637
4 Mitsubishi Electric ญี่ปุ่น 2,521
5 Qualcomm สหรัฐอเมริกา 2,163

(WIPO)

จำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรปี 2017 (ญี่ปุ่น)

อันดับ ผู้สมัคร จำนวนสิทธิบัตร
1 Mitsubishi Electric 4,484
2 Canon 3,931
3 Toyota Motor 3,378
4 Panasonic 2,990
5 Honda 2,502

(JPO)

  • แนวโน้มประจำปีของการยื่นจดสิทธิบัตรในต่างประเทศโดย Mitsubishi Electric Group

  • การเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมให้ความสามารถของ IP ทั่วโลก

กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับมาตรฐานสากล

เพื่อที่จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก Mitsubishi Electric Group จึงส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมในการจัดหามาซึ่งสิทธิบัตรที่เป็นการสนับสนุนการสร้างมาตรฐานสากล (เช่น สิทธิบัตรที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม) อย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่มีการใช้ระบบร่วมใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตร (Patent Pool) สำหรับ Digital Broadcasting, MPEG, HEVC, DVD, Blu-ray Disc™* และการสื่อสารผ่านอุปกรณ์มือถือในการควบคุมสิทธิบัตรที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard Essential Patent) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับผ่านองค์กรนี้มีการนำไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมการเติบโตด้านรายรับของธุรกิจ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ยังพยายามเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดหามาซึ่งสิทธิบัตรในสาขาที่แข่งขันได้และมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และขยายส่วนแบ่งตลาด

  • * Blu-ray Disc™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association

การเคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

Mitsubishi Electric Group ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการรับรู้และการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตน แต่เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย การปฏิบัตินี้มีการกำหนดอย่างชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติของ Mitsubishi Electric Group และมีการนำไปใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎด้านจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแล แต่ยังเป็นการสร้างผลเสียต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาประกอบด้วย ข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมหรือข้อบังคับให้ต้องยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิด

เพื่อที่จะป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เรามีมาตรการด้านการศึกษามากมายให้กับวิศกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มความตระหนักและส่งเสริมความเคารพต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนดกฎต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจสิทธิ์ในสิทธิบัตรของผู้อื่นมีการดำเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิต และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

Mitsubishi Electric Group ยังดำเนินงานอย่างขันแข็งเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้อื่น นอกจากกิจกรรมภายในองค์กร เราจะให้น้ำหนักเป็นพิเศษสำหรับการให้ความร่วมมือกับองค์กรอุตสาหกรรม ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมาตรการในการป้องกันการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือในนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่นนโยบายการตรวจสอบสิทธิบัตรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานสากล มาตรการต่อต้านการปลอมแปลงสินค้าและสินค้าละเมิดสิขสิทธิ์ และการก่อตั้งระบบสิทธิบัตรสากล เหล่านี้ช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและช่วยสร้างไลฟ์สไตล์และสังคมที่มั่งคั่ง

ตามความตระหนักนี้ Mitsubishi Electric ได้สร้างข้อเสนอมากมายเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากมุมมองด้านอุตสาหรรม ผ่านกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ เช่น สำนักงานกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนภาครัฐของสำนักงานสิทธิบัตร และองค์กรอุตสาหกรรมเช่น Keidanren (หอการค้าของญี่ปุ่น) และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น ด้วยความตระหนักถึงความก้าวหน้าของโลกาภิวัตน์ด้านธุรกิจ Mitsubishi Electric จึงมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และสำนักสิทธิบัตรต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือในการก่อตั้งนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากมุมมองที่กว้างขวางในระดับสากล