Mitsubishi Electric Global

พันธกิจขององค์กร

พันธกิจขององค์กร

พันธกิจของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักการดำเนินงาน 7 ข้อ

1. ความไว้วางใจ

สร้างความสัมพันธ์กับสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

2. คุณภาพ

ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดเหนือคู่แข่ง

3. เทคโนโลยี

บุกเบิกตลาดใหม่ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

4. ความเป็นพลเมือง

ในฐานะองค์กรระดับโลก เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม

5. จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ

ในการดำเนินการทั้งหมด เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง

6. สิ่งแวดล้อม

ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และต่อสู้เพื่อปกป้องและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโลก

7. การเติบโต

มั่นใจได้ว่ามีการหารายได้อย่างยุติธรรม เพื่อสร้างรากฐานสำหรับอนาคต

ถ้อยแถลงองค์กร

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ "การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)" สะท้อนถึงเป้าหมายและจุดยืนของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานทุกคนให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะพัฒนาตนเองและ "สร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน" โดยยึดตามพันธกิจองค์กรที่กล่าวถึง "การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์" เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า