ตำแหน่ง

บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (2) 846 7070
หมายเลขโทรสาร:
+66 (2) 846 7071
ตำแหน่ง:
กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
ประธานบริษัทและ CEOนายฮิซาชิ ฮิรากิ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว193,000,000 บาท

ธุรกิจ

ให้การสนับสนุนการบริหารด้านการเงินแก่บริษัทในกลุ่มของ Mitsubishi Electric ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประเทศออสเตรเลีย