นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ

Mitsubishi Electric Corporation ตระหนักว่าโลกของเราจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต หนึ่งในสิ่งสำคัญของการดำเนินการคือการจำกัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็น "บริษัทชั้นแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (global leading green company)" ด้วยการแก้ไขปัญหาระดับโลกผ่านการผลิต ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสังคมในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มั่งคั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย "สังคมที่ยั่งยืน" และ "ไลฟ์สไตล์ที่ปลอดภัย มีความมั่นคง และสะดวกสบาย" ให้ประสบความสำเร็จควบคู่ไปด้วยกัน

เราจะนำความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของเราผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนการหมุนเวียนทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นหลัก และเพื่อเป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วย นอกจากนี้ Mitsubishi Electric Group ยังมุ่งมั่นที่จะมีการสร้างสรรค์ในเชิงบวกผ่านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความสำคัญกับการลดขนาดและน้ำหนัก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพการทำงานสูง การประหยัดทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราสนับสนุนให้พนักงานและครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมการตระหนึกถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในอีกทางหนึ่ง และในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความเคารพต่อบรรทัดฐานของสังคม เราจะยังคงตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วและพิจารณาให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยั่งยืนของเรา

ดังแถลงการณ์ขององค์กร คือ "Changes for the Better (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า)" จุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน ในขณะที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

เมษายน 2018
President และ CEO
Takeshi Sugiyama

T Sugiyama