แถลงการณ์สิ่งแวดล้อม:
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Eco Changes คือ แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม Mitsubishi Electric และเป็นการแสดงออกถึงมุมมองการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยสนับสนุนการเกิดสังคมที่ยั่งยืน โดยผ่านธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้านเรือน สำนักงาน โรงงานและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ไปจนถึงอวกาศ โดยสอดคล้องกับแถลงการณ์ขององค์กรที่ว่า “Changes for the Better” (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนของพวกเราในการแสวงหาการปรับปรุงและทำการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ดังที่กล่าวมานั้น Eco Changes จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเราที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกให้ดีขื้น

กลุ่มบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่จะสร้างสังคมอันยั่งยืนโดยตระหนักถึงปัญหา เช่น ปัญหาสภาวะโลกร้อน ทรัพยากรที่กำลังหมดไป และปัญหาด้านพลังงานต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะบริษัท เราสร้างความสมดุลของสังคมที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน และอารยธรรมสมัยใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Eco Changes ไม่เพียงเป็นแค่คำพูดหรือภาพลักษณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางด้านธุรกิจ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ดำเนินแนวคิดด้าน Eco Changes ทั่วโลก โดยตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ทั้งนี้ แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม Eco Changes ได้ประกาศใช้ ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2552 สำหรับในประเทศต่างๆ ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 และประเทศจีน เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555

แนวคิดการออกแบบโลโก้ Eco Changes

รูปทรงกลมสีเขียวสดใสของสัญลักษณ์ Eco Changes แสดงถึงโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เริ่มตั้งแต่ภายในครัวเรือนไปจนถึงอวกาศ
การออกแบบให้มีลักษณะของ “การเคลื่อนไหว” แสดงถึงการพัฒนาโดยพนักงาน และการดำเนินการโดยทันทีควบคู่ไปกับลูกค้าของเรา เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปสู่สังคม