การมุ่งมั่นเป็นบริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก

Mitsubishi Electric มุ่งที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าของโลกที่ทุ่มเทเพื่อการสร้างสรรค์สังคมอันมั่งคั่ง โดยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเติบโตและวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021 เรากำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนซึ่งผู้คนทั่วโลกให้มีความพอใจในความเป็นอยู่และมีชีวิตที่สะดวกสบาย และเป็นการอยู่ร่วมกันของชีวิตที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการของเราจะอยู่บนหลักทั้งสามประการที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021: "สร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำ" "สร้างสรรค์สังคมบนพื้นฐานการรีไซเคิล" และ "เคารพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ" ในทุกพื้นที่ทางธุรกิจ เรามองเห็นเป็นพันธกิจของเราในการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการที่เปี่ยมด้วยพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกระจายสู่สังคม ในขณะเดียวกันต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเราด้วย ดังนั้น ความคิดริเริ่มที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักสามประการ ที่เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุ การผลิต การจัดจำหน่าย และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังขยายความคิดริเริ่มเช่นนี้สู่ระดับสากล ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในงานของEco Changes หรือแถลงการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าความมุ่งมั่นของเรามีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการสร้างสรรค์สังคมที่มั่งคั่งยิ่งขึ้น

การมุ่งมั่นเป็นบริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก

Mitsubishi Electric มุ่งที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าของโลกที่ทุ่มเทเพื่อการสร้างสรรค์สังคมอันมั่งคั่ง เราจะผลักดัน Eco Changes สู่การปฏิบัติในฐานะแนวทางการเปลี่ยนแปลงการกระทำของตนเองและสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น