กลยุทธ์ขององค์กร

ปรัชญาและนโยบายการบริหารจัดการ

Mitsubishi Electric Group กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นหลักพื้นฐานของการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดตามพันธกิจขององค์กรและหลักการดำเนินงาน 7 ข้อ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงทุ่มเทความพยายามเพื่อก้าวไปเป็นองค์กรที่เป็นที่ชื่นชมในการดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่า มุ่งจะเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานโดยรวม และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในแง่ของวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2002 กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการบริหารด้วยการดำเนินการบริหารจัดการแบบสมดุลมาโดยตลอด โดยมีรากฐานอยู่บนสามวิสัยทัศน์ อันได้แก่ การเติบโต ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพ และความมั่นคง การยืดมั่นตามวิสัยทัศน์ทั้งสามเหล่านี้ได้ก่อร่างเป็นรากฐานอันมั่นคงในการบริหารจัดการและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยการดำเนินการอย่างสอดคล้องตามนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการรับมือกับความท้าทายในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่เราประสบอยู่ในระดับโลกในปัจจุบัน ผ่านทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ ขององค์กร ในการดำเนินการนี้ องค์กรมีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปเป็น "บริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก" โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างสังคมอันมั่งคั่งที่บรรลุถึงซึ่ง "ความยั่งยืน" และ "ความปลอดภัย ความมั่นคง และความสะดวกสบาย" ไปพร้อมๆ กัน ในขณะเดียวกันกับที่มุ่งพัฒนาทั้งกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืนและทุ่มเทเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กรต่อไป

ในด้านจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแล กลุ่มบริษัทฯ จะยืนหยัดยึดมั่นในนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลและมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการจัดการ

มุ่งสู่การเจริญเติบโตที่มี "คุณภาพสูง"

เพื่อมุ่งสู่การเติบโตในระดับสูงยิ่งขึ้น Mitsubishi Electric Group จึงปรับปรุงเป้าหมายการเติบโตสำหรับปีงบประมาณ 2021 เพื่อให้ครอบคลุมยอดขายสุทธิรวมตั้งแต่ 5.0 ล้านล้านเยนหรือมากกว่า และมีอัตรารายได้จากการปฏิบัติการตั้งแต่ 8% ขึ้นไป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ ได้แก่ บรรลุ ROE 10% ขึ้นไป และหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยในระดับไม่เกิน 15% ของยอดสินทรัพย์ทั้งหมด

ในปีงบประมาณ 2017 Mitsubishi Electric Group สามารถบรรลุยอดขายสุทธิรวมเป็นมูลค่า 4,238.6 พันล้านเยน และมีรายได้จากการปฏิบัติการ 270.1 พันล้านเยน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการของตนเองอย่างต่อเนื่องที่ระดับ ROE ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป และมีหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยในระดับไม่เกิน 15% ของยอดสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมียอดตัวเลขที่บันทึกไว้เท่ากับ 10.9% และ 8.4% ตามลำดับ

[เป้าหมายการเติบโตที่จะบรรลุในปีงบประมาณ 2021]

ยอดขายสุทธิ : 5 ล้านล้านเยนหรือมากกว่า
อัตราส่วนรายได้จากการปฏิบัติงาน: 8% หรือมากกว่า

[เป้าหมายการจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง]

ROE : 10% หรือมากกว่า
อัตราส่วนของหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยต่อยอดรวมสินทรัพย์: 15% หรือน้อยกว่า

การผลักดันกลยุทธ์การเติบโต

บรรลุถึงการเติบโตผ่านการสร้างคุณค่าและการขับเคลื่อนการเติบโต

จุดแข็งของ Mitsubishi Electric Group คือสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่กว้างขวาง ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแพลตฟอร์มดำเนินกิจการที่แข็งแกร่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดซื้อวัสดุ การผลิต การรับประกันคุณภาพ การขายและการให้บริการ ในทุกๆ ด้านดังกล่าวนี้ ต่างมีวัฒนธรรมในการปรับปรุงตัวเองที่เข้มแข็ง ดังนั้น Mitsubishi Electric Group จึงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการแข่งขันโดยอิสระ ในธุรกิจที่หลากหลายมากมาย

เมื่อคำนึงถึงจุดนี้ "การทำธุรกิจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้น" จึงเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้จำแนกธุรกิจออกเป็นแปดชนิด ได้แก่ ระบบพลังงาน, ระบบขนส่ง, ระบบการก่อสร้าง, ระบบอัตโนมัติโรงงาน (FA), ชิ้นส่วนยานยนต์, ระบบอวกาศ, อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและทำความเย็น ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยการให้ความสำคัญกับธุรกิจเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกิจการไปสู่ตลาดทั่วโลก ตั้งแต่ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และจีน ไปจนถึงตลาดเกิดใหม่ ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ด้วยการตอบสนองความต้องการของแต่ละตลาด กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงส่งมอบและสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

การเพิ่มพูนคุณค่าผ่านการผนึกพลังทางด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ

ในการมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตในปีงบประมาณ 2021และเพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนหลังจากนั้น Mitsubishi Electric Group กำลังเร่งพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความคิดริเริ่มของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าด้วยการผสมผสานและประสานเทคโนโลยีและธุรกิจอันหลากหลายเข้าด้วยกัน ขณะที่ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการให้ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัทฯ มักแสวงหาหนทางปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของทุกๆ ผลิตภัณฑ์และระบบของตนเองด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ผนึกพลังจากการผสมผสานระหว่างทรัพย์สินทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และการผนึกพลังทางธุรกิจผ่านทางการประสานงานกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ จะปรับปรุงความสามารถของตนเองในการรับมือกับความท้าทายและความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าด้วยการเร่งผนวกรวมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการ ด้วยความพยายามเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งหมายที่จะปรับปรุงผลกำไรด้วยการส่งเสริมชื่อเสียงที่มีในหมู่ลูกค้าในตลาดที่มีอยู่ รวมถึงพัฒนาธุรกิจและตลาดใหม่ๆ

การเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรไปยังขั้นตอนที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น Mitsubishi Electric Group จะยังคงมุ่งจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการวิจัยและพัฒนา และให้ทุนแก่ธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถพัฒนาการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและให้ผลประโยชน์จากการลงทุนในระยะสั้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้สูงเมื่อมีการขยายตัวโดยที่มีความผันผวนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินและฟื้นฟูสินทรัพย์การลงทุนทางธุรกิจเพื่อจัดสรรทรัพยากรการจัดการให้แก่ด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเสริมธุรกิจของตนเองด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการผลักดันการเติบโตในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งจัดหามาซึ่งแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างมีวิสัยทัศน์ อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2021 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ โดยมุ่งเป้าไปที่การเจริญเติบโต Mitsubishi Electric Group จะมุ่งสร้างความร่วมมือและดำเนินการควบรวมกิจการโดยยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ทั้งสามดังต่อไปนี้ ได้แก่ ขยายธุรกิจด้วยการเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์และสาขาทางเทคโนโลยีที่กลุ่มบริษัทฯ ยังขาดอยู่, จัดหามาซึ่งเครือข่ายการขายและบริการเมื่อเข้าสู่ภูมิภาคและตลาดใหม่ๆ และเข้าถึงกลุ่มประชากรลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การสร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รากฐานการบริหารจัดการ Mitsubishi Electric Group จึงทุ่มเทเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเงินทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะขยายยอดขายสุทธิและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) นอกจากการปรับใช้วิธีการเหล่านี้โดยละเอียดแล้ว ในปีงบประมาณ 2016 ทางกลุ่มบริษัทได้เริ่มใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพภายใน ได้แก่ ROIC (คำนวณโดยมาตรฐานของ Mitsubishi Electric เอง) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์ตามส่วนธุรกิจ เพื่อปรับปรุง ROE ของกิจการของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

ในอนาคต Mitsubishi Electric Group จะไม่หยุดยั้งในการให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพ การมุ่งเน้นการลงทุนในภาคส่วนที่มีการเจริญเติบโต การรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้ได้สมดุลกับการเติบโตของผลกำไร และการทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Mitsubishi Electric Group (มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กรุ๊ป) จะดำเนินการตามนโยบายการจัดการโดยใช้แนวทางการจัดการแบบสมดุล และดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงแถลงการณ์องค์กรที่ว่า "Changes for the Better" (การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า) พนักงานแต่ละคนจะมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุขอบเขตใหม่ๆ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมแบบต่อเนื่อง และ Mitsubishi Electric Group (มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กรุ๊ป) จะเติบโตไปเป็นองค์กรที่ผลิตสิ่งที่ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่อง